Tåler huset ditt å stå ute?

Kraftige regnvær skader hus i Norge, viser klimaforsker Hans Olav Hygen på et seminar i forskningssamarbeidet CIENS. Skadene skyldes en kombinasjon av stor klimabelastning, og byggefeil. Antall bygninger som er råteutsatt stiger med endringer i klimaet.

  • Regn er dét værelement som gir flest skader.
  • Råte er den største trusselen mot hus i Norge både i dag og i framtiden.
  • Pr. i dag er det hus på Vestlandskysten som er mest utsatt for klimabelastninger
  • Fram mot 2070 vil alle hus i Norge utsettes for økt råtefare.
  • Hus på Østlandet etter 2070 kommer til å få samme klimabelastning som hus på Vestlandet har pr. i dag, når det gjelder råte.
  • Hus av mur er og vil bli minst utsatt for skader som følger av klima (vår utheving). 

Tåler huset ditt å stå utendørs?

I disse ekstremværtider kan man saktens spørre.
Den som spør er Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Han har sett nærmere på effekten av framtidens vær og klima på norske bygninger.

Se hans korte mini-foredrag på Youtube, avholdt på CIENS.
Tåler huset ditt å stå utendørs? 

Ut fra hva som er kjent av skader på bygninger og hvordan disse fordeler seg  i Norge, har forskere ved met.no og SINTEF-Byggforsk lagd forskjellige indekser som beskriver risikoen for ulike skader. De har også sett på hvordan skadene fordeler seg geografisk.

Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge.
Les også denne rapporten om potensiell råteskader.

 Ut fra indeksene og kjennskap til reelle skader har forskerne videre delt landet inn i soner med stort, middels og lite potensiale for skader. Indeksene er både beregnet for klimaet i normalperioden og det er gjort ulike projeksjoner for fremtiden.

Teller hus
Statens kartverk forvalter Matrikkelen, et register med bygningsinformasjon, der alle hus har geografiske koordinater. Ved hjelp av GIS er informasjonen i Matrikkelen og de ulike indeksene kombinert. Resultatet er en oversikt over hvor mange hus i ulike soner som potensielt kan forvente ulike typer skader.

Beregningene er gjort både for det historiske klimaet og for et fremtidig klima, i form av projeksjoner.

Klima påvirker bygg
- Resultatet er en god oversikt over hvordan klimaendringene påvirker bygningsmassen i Norge, sier klimaforsker Hans Olav Hygen. - Et eksempel er råtefare. I dag har vi ca 2,5 millioner hus med middels risiko for skade, og ca 700 000 hus hvor faren for råteskader er høy. Projeksjonene viser at dette bildet endrer seg drastisk. I løpet av dette århundret vil vi ha ca 2,5 millioner hus i Norge med høy risiko for råteskader. 

Kilde: met.no

Hold deg oppdatert, følg oss på:

 

 
1 av 4        Neste >>
 
 
Skriv ut