Tåler husene villere vær?

Bare én av ti nordmenn vurderer å sikre boligen på grunn av fremtidige klimascenarioer viser en undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av Icopal.

Selv om høststormene blir hissigere enn det vi til nå har vært vant til, er ikke norske huseiere bekymret for boligstandarden.

- Vår erfaring og de undersøkelser vi har foretatt viser at trenden går mot at husbyggere velger billigere materialer og enklere byggeløsninger som ikke tar hensyn til de klimautfordringene vi står overfor. Vi frykter at vi vil se stadig flere skader på hus som et resultat av de våtere og villere værtypene vi nå ser, sier Geir Haugersveen, markedsdirektør i Icopal.

Vestlendinger er trygge på husene sine
Vestlandet er kanskje den landsdelen som får de største påkjenningene fra mer ekstreme værtyper. Selv om nestlendinger utrykker uro over dette, betyr det ikke at de er utrygge for husene sine. 93 prosent sier de er sikre på at husene sine tåler fremtidig ekstremvær. Sintef Byggforsk skriver i sin rapport Klima 2000 at norske hus i liten grad er tilpasset lokale variasjoner og at Vestlandet er mest utsatt.

I Klima 2000 uttrykker Sintef Byggforsk en generell bekymring over at norske hus er dårlig rustet for forverrede værtyper, og anbefaler at man fremover blir langt mer kritisk i valg av byggtekniske løsninger og materialbruk, og tar større hensyn til beliggenhet og lokale forhold. Icopal deler denne bekymringen.

- En litt naiv tro på at minimumsstandardene er gode nok kan ende opp med å bli dyrt for den enkelte i det lange løp. God byggeskikk og tilpasning til lokale forhold er essensielt når man skal sikre huset sitt, mener Haugersveen.

Unge mer bekymret
Klimatrusselen skremmer likevel de unge mer enn de eldre. Over dobbelt så mange unge under 30, som eldre over 50 vurderer å sikre husene mot fremtidens ekstremvær - henholdsvis 20 mot 8 prosent.

- Eldre stoler i større grad på tidligere erfaringer, og tror at husene skal holde slik de alltid har gjort. Klimaendringene fører imidlertid til at vi må omstille virkelighetsforståelsen i forhold til boligsikring, forklarer Haugersveen.

Film om ekstremvær
Med et murhus satt opp av en av våre gode murmestere, står du sikret også mot fremtidens vær...
Mer ekstremvær ventes i tiden fremover. Bygg for fremtiden - Bygg i mur!
Snurr filmKilde: bygg.no

 
<< Forrige        18 av 41        Neste >>
 
 
Skriv ut